Aron Antonovsky

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

Hvad praktikerne fornemmer i deres arbejde, har flere teoretikere givet ord og sat i system. Èn af de mest anerkendte er Aaron Antonovsky, professor i medicinsk socio-logi. Hans teorier er en del af grundlaget for det nye sundhedssyn, og fundamentet for sundhedsfremmearbejdet. Antonovsky deltog i 1970 i en undersøgelse af israelske kvin-ders sundhedstilstand. Blandt de adspurgte var også kvinder, der var indvandret til Israel fra Europa og som i 1939 var mellem 16 og 25 år. Undersøgelsen viste bl.a., at 51 % af de kvinder, som ikke havde været i koncentrationslejr, havde en god fysisk og psykisk helbredstilstand, mens det blandt dem, der havde været i koncentrationslejr, drejede sig om 29 %. 

Et nyt fokus

For den traditionelle behandler var det ikke svært at se, at opholdet i koncentrations-lejren fik en negativ indflydelse på kvindernes helbred resten af deres liv. Men Antonovsky undrede sig over noget helt andet. Hvordan formåede de 29 % at bevare et godt helbred?. Eller som han selv udtrykte det: "At have gennemgået lejrens ufattelige rædsler og siden gennem flere år at have levet som flygtning for derefter at skabe sig et nyt liv i et land, som siden gennemlider tre krige… og fortsat at være ved tilfredsstil-lende helbred!?". Antonovsky kunne ud fra et behandlings- og forebyggelsespers-pektiv have brugt undersøgelsen til at forklare, hvorfor mennesker bliver syge - I dette tilfælde koncentrationslejrens indvirkning på helbredstilstanden. I stedet blev han langt mere interesseret i, hvad der holder mennesker sunde - i dette tilfælde hvilke faktorer, der trods alle forfærdelige odds holdt 29 % af de adspurgte ved tilfredsstillende helbred. Med dette skifter perspektivet fra et fokus på sygdommen og det sygdomsfremkaldende, til sundheden og forklaringen på, at mennesker (for)bliver sunde. Gennem observationer var det tydeligt, at nogle mennesker var "robuste", det vil sige, bevarede et godt helbred på trods af påvirkninger og levekår, som mange andre ville blive syge af. 

De robuste mennesker

For Antonovsky var det en illusion at tro, at det på noget tidspunkt blev muligt at fjerne alle årsager til sygdom og dermed al sygdom. Selvom behandlings- og forebyggelses- arbejdet havde dette som mål, så Antonovsky spændinger, tab, lidelse, sygdom, død og kriser som en naturlig del af livet, ingen vil kunne komme uden om. Måske er det, vi tidligere har beskrevet om danskernes mindre gode sundhedstilstand på trods af et stadigt mere effektivt behandlerapparat, netop et udtryk for dette; at vi ikke kan behand-le og forebygge os til et liv uden lidelse og sygdom. Med udgangspunkt i dette og med reference til undersøgelsen af de israelske kvinder, formulerede Antonovsky en ny stra-tegi i arbejdet med fremme af menneskers sundhedstilstand. I denne gælder det om at søge at mobilisere det positive overskud, der gør mennesker robuste over for livets for-trædeligheder, så de kan klare sig gennem problemer, kriser og udfordringer, uden at det ødelægger deres helbred. Man bør altså i sundhedsarbejdet i langt højere grad end man har gjort før, vende fokus fra sygdom til sundhed, og fra sygdomsfremkaldende faktorer til ressourcer og styrker.a