Sundhedsfremme - fra holdning til handling

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

 

Folkesundhed er kommet på dagsordenen på alle niveauer i den vestlige verden, fra FN, WHO, EU og til den enkelte stats forskellige instanser. Også i Danmark har vi set en øget indsats for folkesundheden i statsligt, amtsligt og kommunalt regi. Sundhedsar-bejdet har sit udgangspunkt i den definition af sundhed, som WHO (World Health Organization) kom med allerede i 1948, og hvori sundhed defineres som: "en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom eller svækkelse". 

I 1984 vedtog alle lande i WHOs europæiske region programmet "Sundhed for alle i år 2000". Heri fremførtes bl.a. følgende mål for landenes fremtidige indsats på sundheds-området: 

Et længere liv, Et sundere liv (uden sygdom), Et rigere liv (livskvalitet), og Lighed i sundhed (lige mulighed for sundhed for alle). 

I maj 1998 udsendte WHO strategien " Sundhed for alle i det 21. århundrede" som samtlige europæiske medlemslande tilsluttede sig. Denne strategi indeholder 3 punkter: 1) At alle har ret til sundhed, 2) At der er lighed i sundheden og solidaritet mellem landene, mellem befolkningsgrupper inden for landene og mellem kønnene, 3) at borgere, grupper, samfund, institutioner, organisationer og sektorer deltager i, og har en ansvarlighed i forhold til sundhedsfremme. Strategien har medført at flere stater – heriblandt den danske - formulerede et Folke-sundhedsprogram. 

Hensigtserklæringerne fra WHO, EU og den danske stat har ikke blot som sigte at be-kæmpe lidelse og sygdom, altså sætte fokus på den negative side af sundhedsbegrebet. De klarlægger også et behov for, og udtrykker en vilje til at arbejde målrettet for en øgning af den såkaldte "positive sundhed". Dette arbejde betegnes "Sundhedsfremme". Hensigtserklæringerne udtrykker et politisk skifte i fokus fra den gamle "behandlings-mentalitet" til et nyt og langt mere ambitiøst sigte, der ikke alene arbejder for fraværet af sygdom, men også for tilstedeværelsen af livskvalitet, livsglæde, robusthed og handlefrihed – altså sundhed.