Persondatapolitik for Foreningen Biecentret

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Derfor har vi vedtaget denne Persondatapolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har brug for dem - eller når du beder os om det, og anden lovgivning ikke forhindrer, at vi fortsat opbevarer dem.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen Biecentret er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Simon Griis

Adresse: Biecentret, Nordvestvej 4, 9500 Hobro

Telefonnr: 9711 5260

Mail: biecentret@mariagerfjord.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger - følgende kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsår, indmeldelsesdato

2. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger - følgende kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder,

f. eks.:

* Offentlige myndigheder, f. eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

* Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund

(= hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

*   At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

*   At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

*   At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

*   At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

*   At behandle medlemsoplysninger - herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

*   At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

*   At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

*   At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

*   At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

*   At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om f. eks. kurser og kompetenceudvikling

*   At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (f. eks. kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

*   At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

*   At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

*   At administrere din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

*   At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

*   At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

*   At håndtere dine medlemsrettigheder (f. eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

*   At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

*   At bevare oplysninger med (lokal)historisk værdi

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f. eks. til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi skal opbevare bilag til vores regnskab i fem år. Vi sletter derfor oplysninger om dig senest fem år efter, dit medlemskab er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om digg senest 5 år efter, dit frivillige arbejde ophører.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

     *   Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det, vi   oplyser dig om i denne persondatapolitik (som forening har vi oplysningspligt)

*   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

*   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

*   Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

*   Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

*   Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af persondatapolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Når vi ændrer persondatapolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Du kan altid få udleveret den til enhver tid gældende persondatapolitik ved at henvende dig til datakontaktpersonen.

Vores persondatapolitik kan også findes på vores hjemmeside.

 

Hobro, den 25. maj 2018

 

Centerrådet