Hobro Brandvæsen

Hvem der skulle styre brandvæsenet, og hvem der skulle betjene det nye udstyr, man nu skulle anskaffe, var der også ganske nøje regler for.
Brandslukning var nu borgerpligt, som man ikke kunne undslå sig. Jo, man kunne betale sig fra
den, men det var så dyrt, at de færreste havde råd til det.
Hvor der ikke i forvejen var "en confirmeret Brand-Ordning " skulle byens råd udpege en brandinspektør, almindeligvis Byfogeden "om han dertil er beqvem", ellers skulle der udpeges en
"af de beste og kyndigste Borgere " til embedet. For sin umage skulle han årligt nyde en liden
"Kiendelse efter Amtmandens Sigelse og Byens Lejlighed."
Til hver sprøjte skulle der være en brandmester, en strålemester og en assistent, samt de
nødvendige brandsvende alt efter sprøjtens størrelse. Til pumperne skulle der være to hold, som
kunne afløse hinanden. Derudover skulle der ansættes så mange vægtere, som byen behøvede og havde råd til. Endvidere skulle alle, "som kjøre Vognmandsreiser og saaledes kan siges at være
her i Vognmandslauget, saa vel som alle Bagere enhver have en god forsvarlig beslagen Tønde og
dermed saasnart Allarm høres om Ildebrand, den Gud naadelig afvende, strax med samme, Heste og Vogn indfinde sig for at kjøre Vand,"