af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

Vi vil slutte analysen af med en solstrålehistorie. Måske kniber det med at transformere en holdning til handling på et bredt amtsligt og kommunalt plan. Måske er det svært ovenfra og ned at føre et nyt tankesæt ud i livet. Men hist og her findes ildsjæle med en idé og energien til at føre den ud i livet. ICDP kurserne i Hobro er et eksempel på dette: I 1999 tog den pædagogiske konsulent i Hobro en gruppe på 30 ansatte indenfor børne- og ungdomsafdelingerne i Hobro med på en studietur til Norge. Ved Oslo universitet har professor Henning Rye og andre i samarbejde med helsestationer og offentlige børneinstitutioner de sidste år arbejdet med ICDP (International Child Development Programs). Programmet er baseret på den tankegang, som vi finder i sundhedsfremme. Det handler om at tænke i gode relationer og spotte ressourcer og styrker hos familie og børn. Formålet med programmet er at få de offentligt ansatte praktikere til at tænke i andre baner, end de er vant til - eller for nogles vedkommende; at få sat ord og bevidsthed på den såkaldte "tavse viden" og den arbejdsgang, som måske allerede findes ubevidst hos dem. Gennem kursusforløb, som tilbydes, lærer praktikeren i mindre grad at fokusere på handicaps og svagheder, og i højere grad at udnytte det, der inden for faget er blevet kaldt "De gyldne øjeblikke", altså de situationer, hvor det går godt for familien og barnet, og hvori der ligger en positiv oplevelse. 

Tilbage i Hobro efter Norge turen, kunne man konstatere, at turen havde givet god inspiration. Ikke desto mindre gik der en tid, uden at der kom konkrete tiltag til opfølgning. Men så kom der lige så stille skred i tingene. En børnehave i kommunen besluttede sig for at implementere tankegangen i den daglige drift. Og senere blev der organiseret et kursusforløb på initiativ af sundhedsplejersker, heriblandt den ledende sundhedsplejerske. Det blev til et ICDP kursusforløb, hvor i alt 27 deltog, bl.a. sundhedsplejersker, hjemme hos´er, sagsbehandlere i familieafdelingen, ungdomskonsulenter og pædagoger. Kursusforløbet bestod af tre undervisningsdage og tre supervisionsdage. Initiativtagerne fandt økonomien til projektet gennem Sund Bys og Sundhedsaftalens afsatte midler, og det blev til 60.000 kr. i 2003 og 30.000 kr. i 2004. 

Ved samtale med sundhedsplejersker og dagplejepædagoger, er det ikke til at tage fejl af den entusiasme og energi, der er omkring projektet, og erfaringerne fra kursusforløbet har da også fået en fast plads i sundhedsplejens handlingsprogram. Idéen har haft en smitteeffekt i kommunen. Hjemmeplejen har haft sine første hjemmehjælpere på kursus, socialforvaltningen har vist interesse for projektet, og i socialudvalget og ledergrupper. På højere niveau er man så småt begyndt at tale om det gode i idéen. ICDP kurserne er et godt eksempel på et "bottum-up" initiativ, hvor det er ansatte og mellemledere, der er ildsjæle og initiativtagere, og hvor idéen forplanter sig, både udad og opad.