Hostruphuse

Foreninger i Hostruphuse

Hostruphuse Borgerforening var den mest indflydelsesrige forening i Hostruphuse. Denne forening blev stiftet i 1904 og opløst i 1963. Borgerforeningen blev stiftet af en gruppe borgere som ikke fandt, at Hørby Sogneråd varetog Hostruphuses interesser godt nok. En af initiativtagerne var overlærer Svanum, som henvendte sig til Hobro om indlemmelse, men fik til svar, at man havde fattige nok i forvejen.

Her er et lille udvalg af forhandlingsprotokollen;

Der blev nedsat udvalg til varetagelse af belysning, vejanlæg, asyl, skole, samt ligudvalg og statistisk udvalg. Følgende blev straks registeret: I Området var 118 ejendomme, 188 huse og 1119 beboere. Området omfattede, Haldbakken. (Navnet Haldbakken var tidligere et område med bakken Haldbakken som midtpunkt. Denne bakke er/var beliggende lidt syd for Løgstørvej nr. 33 (se kort). Senere er navnet brugt som vejnavn). Banegårdsstien, Kjærvej, Chaussen fra Broen til Banegårdsvej og videre ovenud, Gl. Aalborgvej, Gammelvej og Blusbakken. Man forhandlede samme år om udlæg af jord til vej fra Banegårdsvej til Stien (Nyvej) med ejeren fru Juul. I 1905 blev drøftet opsætning af gadelys med 20 lamper.

1906 var der igen optælling, nu med 157 ejendomme, 182 huse og 1229 beboere. Man taler nu om chaussen fra Banegårdsvej til Hadsundvej.. Der bliver drøftet begravelsesplads ved Hostruphuse.

1908 opfordrede foreningen Hostrup Mejeri til opstilling af badeanstalt i det nye Mejeri.

1909 sendtes forslag til sognerådet med forslag til vejnavne. Gl. Aalborgvej kaldes Hegedalsvej, Vejen til Horsø kaldes Horsøvej. Chaussen kaldes Hostrupvej. Gammelvej navnet beholdes, fra Hostrupvej til Stationen Banegaardsvej, Vejen fra jernbaneoverkørslen til Ølsvej og videre Hørbyvej, vejen fra Banegaardsvej over Stien til Exportslagteriet Nyvej, Stien fra Stationen til Banegaardsvej Stationsvej, vejen fra Banegardsvej over Stien forbi Royal til Nyvej Engvej, vejen forbi Haslevs hus Enghavevej, vejen fra Gammelvej forbi Nørgaards ejendom og videre Frihedsvej.

I 1909 udpegede Borgerforeningen kandidater til Sognerådet. Der er en afskrift i protokollen af lov om Landdistrikters indlemmelse i Købstæder. Der var i perioden brugt megen tid på drøftelse af belysning og det er i øvrigt Borgerforeningen der forestår driften af gadebelysning. På et senere tidspunkt efter at Hobro Købstad overtog belysningen har byrådet ønsket 300 kr. fra Borgerforeningen til installation af belysningen, som blev indsamlet hos beboerne. På flere møder var drøftet anlæg af Kirkegård, denne blev etableret i 1911. I 1914 anviser Borgerforeningen kælkebakke til unge mennesker.

I 1915 drøftes gas i Hostruphuse.

Samme år er et møde mellem Hobro Borgerforening og andre foreninger i Hobro samt Hostruphuse Borgerforening om indlemmelse i Hobro og der blev nedsat et udvalg. I 1916 blev der drøftet vandværksvand i Hostruphuse. Året efter arbejdedes på byggevedtægt for Hostruphuse. Samme år var der lavvande i kassen og der skulle spares på gadebelysning. Pærer i lamper blev nedsat i styrke fra 100 lys over 50 og 25 til 16 lys. Et udvalg blev nedsat til udfærdigelse af lister til indlemmelse.

1918 blev skoleplaner forelagt Borgerforeningen.

I 1920 var der dårlige afløbsforhold ved Kasernen. Der blev rettet henvendelse til den stedlige sundhedskommision. Man er nu også repræsenteret i et udvalg for Ambulancedagene. Det er også Borgerforeningen der har stået for oprettelse og drift af badeanstalten på Horsø.

I 1921 blev drøftet viaduktspørgsmål over banen ved Løgstørvej.

Hostruphuse Arbejder Sygeforening blev oprettet i 1893, Købmand Jensen kalder sig Arbejderforeningens købmand. Sygeplejeforeningen Hostruphuse oprettes i 1919, den første sygeplejeforening i Hobro. Der var tilsluttet 86 husstande. Hostruphuse Sygeforening får i 1911 50% rabat hos tandlæge Riis, Torvet Hostruphuse Skydeselskab, havde i 1891 afholdt skydning på banen ved banegården.