Fra en lokalhistorikers værksted

af Kirsten Libach Pedersen (f. Schmidt)

(Skellerup, april 1988)

Hobro Museumsforening har bedt mig nedskrive nogle erindringer om min farfar, overlærer Hj. Schmidt og hans arbejde med Hobros lokalhistorie.

I årene 1943 til 1947 var jeg, på grund af min skolegang, plejebarn hos mine bedsteforældre. I disse sidste år af 2. verdenskrig og årene lige efter krigen var der ikke mulighed for, hverken for megen sel-skabelighed eller deltagelse i ret mange aktiviteter uden for hjemmet om aftenen. Der var i stedet rig lejlighed til at følge med i farfars arbejde med løbende at samle og registrere alle mulige kilder til be-lysning af byens og egnens historie. Når bordet var ryddet efter aftensmaden, blev der dækket op med notater og udklip samt gamle billeder. Så gik det løs med udkast til avis artikler og jubilæumsskrifter. Først en sirlig kladde med en spids blyant. Senere renskrift med pen og blæk.

En avisartikel blev skrevet flere gange, og farfar lagde et stort arbejde i at finde rammende overskrifter, så læserne fik lyst til at dykke ned i historien, som kunne være beskrivelse af kendte personer og deres betydning for byen og dens erhvervsliv. Eller artiklen beskrevet hus, en forretning eller en virksomhed, men der lå altid et meget stort arbejde bag indsamlingen af de oplysninger, der var baggrund for histo-rien. Hvis nogle af kilderne ikke stemte overens, blev det en hel sport for Hj. Schmidt at finde frem til det historisk mest rigtige, selvom oplysningerne var vanskelige at fremskaffe. Kilderne var mange; men jeg husker tydeligt, at vi ofte sammen bladede i gamle årgange af de lokale aviser. En del rejser til Landsarkivet i Viborg skaffede også mange oplysninger, som blev sirligt nedskrevet i kollegiehæfter. Når der blev ryddet op på gamle lofter, kom der også en del materiale frem, som den interesserede lærer fik lov til at sortere og studere.

Det mest spændende i den retning var arkitekt Bindesbølls tegninger og forskellige udkast til Hobro Kirke og dens udsmykning. Jeg mener, at disse papirer satte ekstra skub i planerne om at få beskrevet "de kirkelige forhold i Hobro - Skellerup pastorat gennem 400 år." Dette er titlen på en bog på 180 si-der, som blev trykt som manuskript i 1947 -50 for Hjalmer Schmidts egen regning.

Inden dette omfattende arbejde "gik i trykken" havde farfar høstet gode erfaringer ved at medvirke til udgivelsen af adskillige jubilæumsskrifter. Arbejdet hermed gav lokalhistorikeren en kærkommen mu-lighed for at få meget indsamlet materiale ud til en anselig læserkreds. Og det var farfar meget magtpå-liggende at få disse skrifter forsynet med gamle billeder og tegninger, så disse kunne bevares for efter-tiden.

Det var også interessant at følge bogens vej fra udkast og manuskript gennem lay-out og korrektur til den færdige bog på fint papir, og som regel med gode illustrationer til at belyse den aktuelle historiske epoke. Efter sin pensionering fra lærergerningen i 1947, blev Hj. Schmidt fuldtidshistoriker, og hver måned blev der til de lokale aviser leveret en ny artikel, mens aviserne dagligt blev læst grundigt, og alt samtidshistorisk materiale omhyggeligt blev klippet ud og sorteret i æsker efter emne. Ligeledes blev den store personalhistoriske samling suppleret med udklip af betydningsfulde personers avisomtale ved fødselsdage og dødsfald. Da kræfterne ikke mere rakte til at vedligeholde og supplere samlingen, blev en stor del overdraget til Hobro Kommune som lokalhistorisk arkivmateriale. I en del år var samlingen under tilsyn af tidligere overbibliotekar Knud H. Hansen, men efter oprettelsen af "Sydhimmerlands Museum", blev den en del af egnens lokalhistoriske arkiv i Arden. Det er mig en stor glæde, at Hobros lokalhistoriske arkiv nu meget snart flyttes til lokaler i byens gamle sygehus "Aldersro" som Hj. Schmidt altid har omtalt med stor respekt. Det er mit håb, at der i disse omgivelser i nær tilknytning til Museumskontoret vil blive gode rammer for arkivet, så folk får lyst til både at arbejde med det og skænke det nye, værdifulde arkivalier.