Frivillig Håndbogen

VELKOMMEN 

Velkommen som frivillig i Biecentret. Vi håber, at du kommer til, at opleve arbejdet i centret som både udfordrende og udbytterigt.

For at komme til at trives og fungere godt her i centret, er det godt, hvis du har kendskab til og forståelse for centrets formål og idé.

Denne lille håndbog fortæller lidt om stedets indretning, om hvad centret forventer af sine frivillige, og om hvad du kan forvente dig af stedet. Du kan bruge håndbogen som et lille opslagsværk.

 

 

BIECENTRETS MÅL OG IDE

Biecentret henvender sig til pensionister i alle aldre, efterlønsmodtagere og andre interesserede. 

Det er centrets ide:

1) At give husets brugere en god oplevelse 

2) At give husets brugere et bedre livsindhold og en 
    større kvalitet i tilværelsen
 

3) At være et trygt og tolerant være- og aktivitetssted, 
    der giver tilbud om alsidige aktiviteter i et levende
    miljø


4) At alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes
    ønsker
 

5) At brugerne har medansvar i centret 

6) At skabe mulighed for at være en del af et fællesskab

7) At skabe mulighed for nye kontakter og sociale
    relationer
 

8) At skabe et miljø, hvor den enkelte kan trives og
    styrke sit selvværd
 

9) At centret er synligt for borgerne, forvaltning og
    politikere
 

10) At støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i
      kommunen som helhed og nærmiljøet i særdeleshed

 

 

1 - FRIVILLIGT ARBEJDE I BIECENTRET

Biecentret er et center, der i sin struktur og idé er baseret på frivilligt arbejde. De ansatte skal i vid udstrækning dække behovet for koordinering, regnskab og administration, rengøring og madlavning i samarbejde med frivillige.

 

De frivillige deltager i størstedelen af de arbejdsopgaver, der ligger i centrets aktiviteter, arrangementer, indtjening og administration.

 

2 - CENTERRÅDET

Centerrådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på Biecentrets generalforsamling.

 

Centerrådet har det overordnede ansvar for centrets drift, økonomi, arrangementer, aktiviteter og kantinedrift.

 

Der skal altid i videst muligt omfang være et centerrådsmedlem til stede i centrets åbningstid og i forbindelse med arrangementer uden for almindelig åbningstid.

 

3 - BIE TIDENDE

De frivillige, som står for arrangementer, der skal med i Bie Tidende afleverer deres forslag til redaktionen inden den 15. i månederne februar, maj, august og november

4 - AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Biecentrets aktiviteter og arrangementer er baseret på frivillig hjælp til planlægning og udførelse. Derfor vil Biecentrets aktivitetsniveau altid ligge i forhold til de frivilliges ideer, formåen og engagement.

 

De frivillige har i stor udstrækning ansvaret for, at det arbejde, de er med i, bliver planlagt og udført. Samtidig giver dette en stor frihed for de frivillige til selv at sætte deres præg på centret og aktiviteterne.

 

4a - Hobbyaktiviteter

Holdene i hobbylokalet har lokalet i den tid, der er afsat på skemaet. Holdene har ansvaret for, at lokalet bliver afleveret i samme stand, som det blev modtaget.

 

Underviseren har ansvaret for, at holdet har de materialer og redskaber, som er nødvendige for aktiviteten. Ønskes indkøb, henvender underviseren sig til centerkoordinatoren.

 

Ønskes omtale i Bie Tidende eller er der forslag, som kræver centerrådets godkendelse, indleveres forslag til centerkoordinatoren inden for de i pkt. 3 omtalte frister.

 

4b - Basarholdet

Basarholdet, der producerer ting til centrets basarer har ret vide beføjelser. Holdet arbejder selvstændigt. Indkøb foretages i samarbejde med centerkoordinator og den frivillige indkøber på holdet.

 

Basarholdet har selv ansvaret for at nye, der ønsker at deltage, får en god og positiv modtagelse.

 

Basarholdet planlægger og udfører selv basarerne i samarbejde med centerkoordinator. Forslag afleveres til centerkoordinatoren indenfor de i pkt. 3 omtalte frister.

 

4c - Onsdags- og torsdagsholdene

Onsdags- og torsdagsholdene startede op som et samarbejde mellem Hjemmeplejen og Biecentret, men køres nu udelukkende af frivillige.

 

Biecentrets frivillige, der er tilknyttet disse hold, søger at gøre brugernes tid i centret positiv og konstruktiv.

 

De frivillige sørger for, at lokalet afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

 

4d - Værkstederne

De frivillige, som går på træværkstedet og Minibyggerværkstedet har ansvaret for, at der efter endt dag er pænt og rydeligt. De frivillige har ligeledes ansvaret for, at nye, der ønsker at benytte sig af træværkstedet, får en god modtagelse og information.

 

De frivillige har ansvaret for at betaling for træ og lim m.v. bliver indkasseret. Ved indkøb kontaktes centerkoordinatoren.

 

Værkstederne er åbne for fri aktivitet i hele centrets åbningstid - og ikke uden for åbningstid. Ved undervisning tages der dog hensyn til, at holdet, der modtager undervisning har førsteprioritet. Nøgle til værkstederne kan afhentes i køkkenet og afleveres inden kl. 16.00 (juni-august inden kl. 15.00)

 

4e - DATASTUEN

Datastuen benyttes bl.a. til EDB undervisning, fotokurser, og slægtsforskning, samt møder i almindelighed. Frivillige tilknyttet disse aktiviteter har ansvaret for at PCere er lukket ned, og lokalet forsvarligt aflåst ved endt aktivitet. Datastuen kan også benyttes frit af alle medlemmer uden for normal undervisningstid, men inden for centrets åbningstid.

 

4f - Arrangementer indenfor åbningstiden

De frivillige, som er tilknyttet arrangementer indenfor åbningstiden, har ansvaret for udførelse af arrangementerne. Indenfor dette ansvar ligger alt, hvad der hører sig til af forberedelser, udførelse og oprydning. Ved bankospillet sørges for gevinster og plader m.v.

 

Biecentret ønsker ikke at have arrangementer, der beror sig stærkt på kommercielle interesser, partipolitik eller alternativ behandling.

 

Udførelsen af arrangementet: De ansvarlige frivillige sørger for de praktiske forberedelser til arrangementet, herunder borddækning m.v. Traktementet aftales med og forberedes af køkkenet.

 

Efter arrangementet sørges for at der ryddes ud, tørres borde af, og i det hele taget at hjælpe køkkenet med at blive færdig til klokken 16.00.

 

For eventuelle medlemsmøder gælder det, at centerrådet i stor udstrækning tager sig af dette møde. Centerrådet planlægger og deltager i det praktiske samt beslutter hvilke oplysninger, medlemmer skal have. Her informeres medlemmer om de ting, der sker i centret, og kan komme med forslag til nye tiltag eller ændringer i centret.

 

Centerrådet deltager i så stor udstrækning, som det er muligt, og tager også del i debatten og oplæggene til møderne. Centerrådet tager ingen beslutninger på medlemsmøderne, men tager forslag og informationer op på det førstkommende centerrådsmøde

 

4g - Arrangementer udenfor åbningstid

Ansvarlige frivillige for disse arrangementer har ansvaret for

planlægningen og udførelsen, det vil sige:

1) Planlægningen: De frivillige planlægger sammen med
    køkkenet menuen og sammen med centerkoordinatoren
    underholdning.

2) Udførelsen: De frivillige har ansvaret for, at alt er klart til
    arrangementet og at lokalerne afleveres i samme stand
    som de blev modtaget

3) De ansvarlige frivillige kontakter evt. andre frivillige, hvis 
    der er behov for det.

4) Forslag skal afleveres til centerkoordinator inden for de i
    pkt. 3 fastsatte frister.

 

4h - Andre arrangementer

Der kan forekomme andre arrangementer inden for eller uden for den normale åbningstid. Det kan være besøgende eller arrangementer, afholdt af andre foreninger. Uden for åbningstiden skal der i videst muligt omfang være et centerrådsmedlem til stede.

 

 

4i - Frivillige i køkkenet

Det er generelt køkkenets personale, der står for den daglige kantinedrift. I tilfælde af behov for hjælp, træder de frivillige til, som er tilknyttet køkkenet. Personalet i køkkenet er med til at udpege hvem og hvor mange, der skal tilknyttes køkkenet. Centerrådet har på skift "eftermiddagsvagt", der bl.a. inkluderer pasning af kasse, opgørelse af dagens omsætning og lukning.

 

4j - Rengøring

Personalet har ansvaret for rengøringen. Samtidig har personalet ikke altid ressourcer til at leve op til dette ansvar. Derfor er personalet afhængig af frivillige, der vil støtte op omkring denne opgave.

 

4k - Modtagere

Biecentret har brug for frivillige, der ikke i første omgang ønsker at gøre en praktisk indsats, men som har evner og interesse i at snakke med centrets medlemmer, samt give nye en god indgang i centret.

 

Frivillige har, når de er aktive i centret, ansvaret for, at de nyes første besøg i centret er positivt, samt for at de nye ved kommende besøg sluses ind i centret. De frivillige er ikke blot passive og ventende, men gør en aktiv indsats for at møde folk og snakke med dem.

 

 

4l - Fonde

Fondsudvalget har ansvaret for ansøgninger til diverse fonde og legater. Udvalget har det fulde ansvar for opsøgende, praktisk arbejde omkring søgning, skrivning, forsendelse og modtagelse. Udvalget sammensættes af centerrådsmedlemmer og frivillige.

 

4m - Redaktion

Redaktionen har ansvaret for at Bie Tidende bliver skrevet og produceret til tiden. Redaktionen sørger for de modtagne oplysninger fra de forskellige frivillige, samt indlæg og oplysninger fra centerråd og medlemmer kommer med i bladet.

5 - DEN FRIVILLIGE

Arbejdsopgaverne for de frivillige i Biecentret er mange og forskellige. Derfor er der en stor forskellighed i færdigheder, temperament og engagement blandt de frivillige som arbejder i centret. Denne forskellighed er et aktiv for centret, der søger at værne om og bevare alsidigheden blandt de frivillige.

 

Centret søger at gøre atmosfæren god og hyggelig for brugerne. Samtidig gøres en indsats for, at stedets frivillige føler sig vel tilpas i den tid, de arbejder der.

 

Biecentret afholder ind imellem et arrangement, der er rettet specielt til de frivillige. Et fast arrangement er blandt andet "De frivilliges julefrokost" i december måned. Øvrige arrangementer er afhængige af de frivilliges egne ønsker og ideer. De frivillige deltager ikke blot i det praktiske arbejde, men anses som værende medansvarlige for de ting, der sker i centret.

 

Den frivillige har ret til kaffe i den tid, vedkommende arbejder i centret.

 

Hvilke krav kan den frivillige stille til centret (Frivilliges svar på spørgeskema)

 

a) At alle frivillige behandles lige

b) At centerrådet forsøger at gå ind på de frivilliges ideer

c) Faste retningslinier og ordnede forhold

d) Respekt for det frivillige arbejde

e) Gode informationer i god tid

f) Medindflydelse under ansvar

g) Plads til nye ideer og tiltag

h) At centret er et godt sted at arbejde og være

i) At der er lokaler til rådighed

6 - DET ØNSKER BIECENTRET

Ideen er, at alle der kommer i kontakt med centret, får en god oplevelse. Det vil i stor grad være de frivillige, der har ansvaret for, at centrets brugere får en god oplevelse. Derfor har centret nogle ønsker omkring dem, som vil lægge en arbejdsindsats i huset. De frivillige, som centret søger, må i deres forståelse af og holdning til det foreliggende arbejde være i overensstemmelse med centrets ide og formål.

 

6a - "Positiv"

Den frivillige i Biecentret må have en generel positiv indstilling til stedet og til de mennesker, som kommer der. En frivillig i Biecentret kan ikke have en negativ holdning til andre mennesker, beroende på racisme, tro, køn, personlige forhold eller andet.

 

Den frivillige er medansvarlig for at aktiviteterne i centret sker i en positiv og konstruktiv atmosfære. I den tid frivillige arbejder i centret, må de ikke være eller blive berusede.

 

6b - "Ligeret"

Centret har et ønske om, at alle, der benytter stedet, behandles ens. Den frivillige er medansvarlig for, at alle, uanset om de spiser i centret, deltager i aktiviteterne, kommer til arrangementerne, eller er gæster inden for og uden for åbningstiden, får en rimelig ens og positiv behandling.

 

6c - "Tavshedspligt"

Centrets frivillige er underlagt de almindelige regler for tavshedspligt. Det betyder, at den frivillige ikke må viderebringe oplysninger, der kan virke kompromitterende for en eller flere af centrets medlemmer.

 

 

6d - "Afbud"

Den frivillige melder afbud til centret ved fravær. Ofte er det aftalt, at den frivillige også er i en gruppe, hvor man indbyrdes melder afbud og finder afløsere.

 

6e - Forventning

Hvilke krav kan centret stille til sine frivillige:

(Frivilliges svar på spørgeskema)

 

a) Loyalitet over for centret

b) Tavshedspligt (diskretion)

c) Ædruelighed under arbejdet

d) Fuld udførelse af påtagede arbejdsopgaver

e) Besked ved afbud

f) Respekt for andre frivilliges og personalets arbejde

g) At den frivillige er parat til at diskutere holdninger for at nå centrets mål

 

Personlige egenskaber:

 

a) Gode samarbejdsevner

b) Ansvarlig

c) Godt humør

d) Hjælpsom

e) Tolerant over for andre mennesker

7 - NYE TILTAG

Frivillige og brugere kan altid komme med nye ideer og forslag til tiltag og aktiviteter. I dette tilfælde er det centerrådets og et eventuelt arrangementsudvalgs opgave at give forslagsstillerne så gode betingelser som muligt, for at føre ideen ud i livet. Forslag skal selvfølgelig passe ind i centrets generelle struktur og ide, samt være inden for de i vedtægterne angivne rammer.

 

 

8 - KOMMUNIKATION OG INFORMATION

Centerrådet har ansvaret for at kommunikationen imellem centerråd og frivillige er god, samt at informationer fra centerrådet til frivillige når frem, således at informationsniveauet blandt de frivillige er tilfredsstillende.

 

Frivillige kan som enkeltpersoner, mindre grupper eller samlet afholde møder med centerrådet eller centerkoordinator, alt efter behov og ønske.

 

9 - KONKLUSION

Centrets aktivitetsniveau vil altid være i overensstemmelse med antallet af de frivillige samt deres engagement og ressourcer. Det giver centret en god og overskuelig fleksibilitet.