Hobro Kommunes finansiering af sundhedsfremme

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

Sundhedsfremme er et af de områder, hvor det amtslige og det kommunale ansvar overlapper hinanden og derfor er der i sundhedsaftalen aftalt at udgifterne finansieres efter konkret aftale, som kan justeres efter ansøgning om tillægsbevilling. Som udgangspunkt fordeles udgifterne principielt med 50 % til hver aftalepart. (Bilag 2). 

Sundhedskoordinator 
Sundhedsaftalens indhold administreres og organiseres af en sundhedskoordinator. Sundhedskoordinatoren finansieres af Nordjyllands Amt, men er organisatorisk set placeret i Hobro Kommunes socialforvaltning og har reference til Socialchefen samt styregruppen. Sundhedskoordinatoren har til opgave at udarbejde handlingsplan for hvert år indeholdende en samlet plan for projekter og aktiviteter indenfor sundheds-aftalens temaer. I handlingsplanen skal der være projektbeskrivelser, mål og delmål. 
Sikring af overholdelse af sundhedsaftalen.
For at sikre at sundhedsaftalen overholdes er der nedsat en styregruppe med repræsen-tanter fra det politiske og det administrative system både fra kommune og amt. Styre- gruppen fastlægger selv sin forretningsorden, og har kompetencen inden for de af Amtsråd/Byråd godkendte budgetter. 

Evaluering af mål.
Forebyggelse og sundhedsfremme er en langvarig proces. Effekten af de sundheds-fremmende og forebyggende indsatser vil derfor først vise sig efter en lang årrække. I sundhedsaftalen er det gjort klart, at der skal ske en løbende evaluering af projekter. Evalueringen skal bl.a. bruges til bevillingsgivere, der er interesseret i at se, hvad de får for pengene. Men evalueringerne kan og skal også bruges til at formidle viden, hvor man kan lære af hinandens succeser og evt. mangel på samme.