Juridisk grundlag for sundhedsfremme

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

På sundhedsområdet blev der i 1994 vedtaget en sundhedsplanlægningslov med nye bestemmelser om samarbejde og planlægning (jvf. Lov om offentlig sygesikring, kapitel 6a - § 27a-h). Bestemmelserne trådte i kraft 1. januar 1994. Loven pålægger amter og kommuner at samordne deres indsats. Ifølge loven skal der udarbejdes planer og redegørelser for indsatsen for forebyggelse, pleje og behandling. Planerne og redegørelserne skal omfatte sygehusvæsenet, sygesikringsområdet samt de kommunale sundhedsordninger og udarbejdes en gang i hver kommunal valgperiode. Vægten lægges på, at udbygge det tværgående samarbejde gennem dialog og processer. Med denne lov og programmet "Sund hele livet" har staten decentraliseret sundhedsfremmetankegangen til det regionale og lokale niveau.