Hobro sygehus 125 år

Medicinsk afdeling

Den irgrønne kuppel på medicinsk sengebygning er et slags vartegn for sygehuset. Bygningen er fra 1928 og har siden 1972 været rammen for de medicinske sengeafdelinger Ml og M2. I løbet af de seneste 25 år har der været et gradvist tiltagende behov for plads til patienter og funktioner, hvilket blandt mange faktorer især har været forårsaget af den rivende udvikling indenfor de medicinske specialer og det generelt stigende behov for medicinsk kapacitet. De fysiske rammer er i årenes løb blevet udvidet dels i 1991 ved etablering af Rehabiliteringsafdeling M3 i Terndrup, og dels oprettelsen i 1996 af Medicinsk Dagafsnit M4 i sygehusets ældste bygning fra 1908. Endelig har afdelingens kontor- og konferencefaciliteter fået gode forhold i bygningens tagetage. Afdelingen har til huse i ældre bygninger, der af hensyn til patienter og arbejdsbetingelser løbende er renoveret så godt som muligt.

Medicinsk afdeling har lokalsygehusfunktion for det sydøstlige Himmerland.

Udover den brede, "almene" opgave er det på en række områder blevet nødvendigt med en udvidet indsats. I 1982 var der kun 2 overlæger, hvoraf den ene var Henning K, Andersen, der har et flot fagligt omdømme og frem til sin afsked i 2003 var identisk med medicinsk afdeling. Siden er antallet af speciallæger flerdoblet og kan således imødekomme behovet for en bredere specialedækning såvel under indlæggelse, som i Dagafsnit og Ambulatorium. Denne udvikling har naturligvis tillige betydet en udvikling af sygeplejen i tilsvarende funktioner.

Der er langt fra mands- og kvindeafdelingen i 1982 til nutidens specialeorienterede gruppeindsats. Langt er der også fra tidligere tiders skrivemaskine baserede lægesekretariat til brugen af elektronisk patient journal, som afdelingen ved en pionerindsats fik mulighed for at indføre i 2001.

Både kirurgisk og medicinsk afdeling har løbende haft en vigtig opgave i forbindelse med den kliniske uddannelse af sygeplejersker og læger. Siden 1999 har sygehuset i samarbejde med Århus Universitet deltaget i uddannelsen af medicinstuderende i 3. semester.

Afdeling M1 og M2 i Hobro modtager såvel akutte som indkaldte patienter. Akutfunktionen udgør ca. 80 % af alle indlæggelser. Patienterne indlægges så vidt muligt i specialerelevante grupper for f.eks. hjertelidelser, sukkersyge/stofskiftesydomme eller lungesygdomme. I 2001 startede afdelingen desuden særligt afsnit til patienter med akut apopleksi. Allersenest er overvågning og behandling af patienter med blodprop i hjertet flyttet fra Intensivafdeling til Hjertegruppen i Ml. - Patienter med behov for efterfølgende undersøgelser, ambulant kontrol eller rehabilitering henvises til Dagafsnit eller Efterambulatorium. Afdelingen har bl.a. allerede siden 1998 haft et program for systematisk rehabilitering efter akut blodprop i hjertet.

Afdeling M3 i Terndrup blev etableret i 1991 som nyindrettet genoptræningsafdeling og tilknyttet Medicinsk afdeling. Formålet var genoptræning først og fremmest af patienter med apopleksi, men også genoptræning efter ortopædkirurgisk behandling. Efter den akutte fase er en travl medicinsk sengeafdeling ikke egnet for en apopleksipatient. Starten af M3 blev for Medicinsk afdeling en anledning til tidligt at fokusere på betydningen for disse patienter af intensiv, tværfaglig indsats under egnede forhold, og der er i M3 opbygget en værdifuld ekspertise på dette område.

Dagafsnit M4 blev etableret i 1996 i den smukt moderniserede stueetage i sygehusets ældste, statelige bygning fra 1908. Formålet var dels at aflaste presset på de medicinske sengeafdelinger dels at etablere patientvenlig mulighed for ambulant undersøgelse og behandling. Afsnittet blev godt modtaget. Her kan patienter, der ikke kræver løbende observation og pleje, modtages til ambulant undersøgelse og behandling, efter individuel aftale og i omgivelser, der ikke er sygehusagtige. Medicinsk Ambulatorium fik samtidig gode forhold på samme etage med undersøgelsesstuer, plads til laboratoriebetjening og diætist m.fl., hvilket imødekommer bl.a. behovet i et større diabetesambulatorium. For ambulante hjertepatienter er der mulighed for bl.a. ultralydsundersøgelse af hjertet, hjerterytmeovervågning og ambulant automatisk blodtryksmonitorering. I ambulatoriet udgør hjerte- og diabetespatienter de dominerende patientgrupper,

og derudover kontrolleres i mindre omfang patienter med "rygerlunger" , visse blodsygdomme og stofskiftesygdomme m.fl..

Afdeling M1 og M2 i Hobro modtager såvel akutte som indkaldte patienter.

Akutfunktionen udgør ca. 80 % af alle indlæggelser.