Om folk fra møllen i Als

Om folk fra møllen i Als

Af Vagn Jensen, Hobro.

Hist hvor vejen slår en bugt. Efter mirabellehegnet ved præstegården og det lille stråtækte hus, hvor Lise boede med sin søn Leo, min jævnaldrende legekammerat da jeg var 9 år. Netop der dukkede møllen op med sine store vinger bredt ud, og vejen fortsatte forbi, ned ad bakken mod Helberskov.

For mig bestod "møllen" også af de mange bygninger, der var samlet omkring selve den store mølle, som ragede højt op over det hele. Min faster og onkel, Susse og Hans Jørgens hus med udhuse og stor have omkring. Her boede også mine fætre Jørn og Erik. På den anden side af fællesvejen lå det

største hus, en hvid 2-etagers villa, hvor mine bedsteforældre boede på den øverste etage, og onkel Gunnar og tante Nanna med deres børn og tjenestepige beboede den nederste etage. Børnene var min kusine Jytte og mine fætre Ove og Svend og senere Leo. Desuden var der El-værket og andre mindre bygninger, så "møllen" var næsten en hel lille landsby i landsbyen Als.

"Møllen" i Als var mine bedsteforældres livsværk. Han kom fra Sjælland som udlært møllersvend og hun kom fra Hobro med handelsskoleeksamen og forretningserfaring, så de var begge tilflyttere i Als. Ifølge kirkebogen blev de gift i Hobro 10-10-1907.

I ægteskabet var børnene: Henning født 5-5-1908 Døbt 8/6.

Faddere: Gårdejer Jens Frederiksen, Als By.

Gasværksbestyrer Niels Nielsen, Hobro. Mejerist Ejnar Jensen, Mejeriet Ravnsbjerg. Gudmoder: Ungpige Johanne Nielsen, Hobro.

Emmy født 11-7-1910 Døbt 14/8. Faddere: Mejerist Ejnar Jensen, Mejeriet Ravnsbjerg. Møller, Svend Jensen, Als By. Guldsmed Sigurd Nielsen, København. Gudmoder: Ungpige Kathrine Olesen, Ranum Seminarium.

Gunnar født 1-4-1912 Døbt 27/5. Faddere: Husmand Peter Sloth, Als. Murer Emil Jørgensen, Als By.

Ungkarl Tjenestekarl Valdemar Olsen, Astrup. Gudmoder: Ungpige Mikaline Mejlsø, København

Alice født 31-7-1914 Døbt 26/11. Faddere: Murermester Emil Jørgensen, Als By. Husmand Jens Peder Nielsen, Helberskov Mark. Husmand og fisker Jens Nielsen Sundby, Als By. Gudmoder: Ungpige Johanne Nielsen, Hobro.

Niels Christian født 13-10-1926 Døbt: 26/12. Faddere: Barnets moder.

Ungpige Petra Johanne Nielsine Nielsen, Hobro. Ungkarl Henning Jensen, Als By. Manufakturhandler Emil Jørgensen, Als By.

Min bedstefar havde som ung haft planer om at emigrere til Australien sammen med nogle venner, men han strandede altså i Jylland og kom til Als Mølle hos den navnkundige møller og spillemand Jens Frederiksen.

Her lærte han også at spille på fløjte og deltog i det lokale musik- og kulturliv, hvilket bragte ham og min bedstemor sammen.

Ifølge den lokale skik skulle de unge karle tildeles "lam" d. v. s. en pige, som karlen skulle sørge for og passe på for det kommende år, når der var legestue og fester. Da alle i landsbyen sagde "a" om sig selv, undtagen Carl fra Sjælland og den fine dame Cathrine fra Hobro, der sagde "jeg" om sig selv, var det jo ret naturligt, at de blev koblet sammen.

Og derved blev det.

Carl forpagtede møllen i 1905, blev gift i 1907 og købte møllen i 1910.

Til møllen hørte der dengang et stråtækt hus som familien kunne bo i.

Desuden var der et udhus som måske ikke har været alt for solidt. I hvert fald styrtede udhuset sammen under et forsøg på at hæve loftshøjden.

Handlen i 1910 er noteret i Hellum-Hindsted Herreds Skøde og Panteprotokol (11-10-1910 pag. 521) Jens Frederiksen sælger til Carl Jensen:

"Den mig tilhørende ejendom af Als by og sogn, skyldsat under matr. nr. 15c for hartkorn 1 fdk. Med rette tilhørende og underliggende, hvilken ejendom sælges ham med alle de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har været ejer.

I handlen er: Indbefattet de på ejendommen stående bygninger med mur og nagelfast appertinentier, herunder en kakkelovn, et komfur og grubekedel, samt den på ejendommen stående hollandske vindmølle med stående og løbende redskaber og i øvrigt som vi herom mundtlig ere forenede. Købesummen er 8.000 kr. 2.500 er pantegæld, 4.500 dækkes ved udstedelse at panteobligation,

og de sidste 1.000 kr. er der skaffet sikkerhed for.

I øvrigt forpligter sælgeren sig til ikke at opføre bygninger på sin omliggende ejendom matr. nr. 15a som kan have indflydelse på vinden til møllen."

Livet i de lavloftede stuer i det stråtækte møllerhus har nok mest været afhængig af mandsarbejdet omkring mølle og Elværk, som kom til i 1916-17. Men der har også været plads til og rum for landsbyens første aftenskole, som fru Jensen satte i værk.

Men stokrose idyl varer sjældent ved, og det gjorde det heller ikke i møllerhuset. Som udhuset fik også stuehuset en sørgelig skæbne, idet det brændte ned til grunden en skønne dag. Min far fortalte, at hans næsten komplette samling at danske frimærker gik op i luer den dag, og det var han ked af.

Branden betød, at mine bedsteforældre blev værter på Als Afholdshotel.

Her kunne de bo og virke, mens der blev bygget et nyt hus ude ved møllen. 6.000kr. Har jeg hørt det nye hus kom til at koste.

På afholdshotellet var der meget at gøre med personale, arrangementer og drift. Dengang brugte man endnu det ulækre system med spytbakker, som de skråtyggende gæster forsøgt at ramme, når tobakssovsen blev for voldsom. Bakkerne ville min bedstemor ikke røre ved, det måtte pigerne tage sig af. Fru Jensen bestemte.

Om der skulle bevilling til at drive et afholdshotel, ved jeg ikke. Men efter begæring har Hellum-Hindsted Herredskontor bevilget næringsbrev som mel og gryn møller til Carl Jensen den 9. februar 1914 ved l. s. Bay.

Dette er senere udvidet til også at omfatte detailhandel, idet politikontoret i Hadsund ved Bo Larsen 23-11-1923 giver denne tilladelse. Handlen skulle udøves fra hhv. matr. nr. 15c (møllen) og matr. nr. 56b i Als.

Sidstnævnte må være min bedstemors butik i Als by, hvorfra hun solgte håndarbejder, garn og sy artikler til egnens kvinder.

Bedstemor var i det hele taget et meget engageret og aktivt menneske. Hun havde adskillige offentlige tillidshverv, som hun overkom samtidig med sine mange pligter i hjemmet. F. eks, var hun formand og kasserer i Dansk Kvindesamfunds Als-Hurup kreds i mere end 10 år, og i lige så lang tid var hun formand for Kvindernes Fredsliga i Bælum kredsen. Desuden var hun gennem 13 år formand for Als Kommunes Børneværn.

Så sent som lørdag den 7. november 1953 bringer Aalborg Amts tidende en lang artikel om Dansk Kvindesamfund i Als og Hurup, idet man åbner en stor udstilling af håndarbejder under mottoet: "Mit bedste arbejde".

Selve møllen var en hollandsk vindmølle med sejl. Den blev bygget i 1871 af møller Niels Severin Thomsen, som havde den til 1896. Den næste ejer var som nævnt Jens Frederiksen, som i 1905 bortforpagtede og i 1910 solgte den til min bedstefar Carl Jensen.

Som historien beskrives i værket Danske Møller side 385, blev den gamle mølle nedrevet i 1933, hvorefter Carl Jensen købte Demstrup - Råby Mølle og lod den flytte til Als. Den nye mølle havde et vindfang på 30 alen (ca. 20 meter) og var med selvsvikker og selvkrøjer.

Samme værk beskriver at:

I 1915 blev der i tilknytning til møllen oprettet et elektricitetsværk til byens forbrug, og der blev installeret en 18 HK. sugegasmotor, der i 1918 udskiftedes med en 40 HK. dieselmotor B&W.