Sundhedsfremme behandling og forebyggelse

af Pia Aastrup, Monika Andersen og Simon Griis

 

Med det nye sundhedsbegreb er det blevet nødvendigt at gøre et klart skel mellem sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket (som vi skal se på senere) rent faktisk også gøres i de forskellige offentlige sundhedshandlingsplaner. I disse defineres sundheds-fremme, som det er gennemgået her, og prioriteres lige så højt som forebyggelses-arbejdet - i teorien. Sundhedsfremme er blevet det "tredje ben" sammen med behand-ling og forebyggelse, hvorpå den danske sundhed og velfærd i fremtiden skal finde et bedre fodfæste. 

Antonovskys flodmetafor
Forskellen på de tre begreber synliggøres bedst ved Antonovskys flodmetafor, der egentlig ikke er hans egen, men blot en videreførsel af en gammelkendt metafor. I traditionel behandlingstankegang afbilledes den medicinske behandling som en velorga-niseret, heroisk og teknisk velfunderet anstrengelse for op af en flod med stærke strøm-me og farlige skær at trække folk, der er ved at drukne. Det er som udgangspunkt et flot billede, der dog senere blev anfægtet af de folk, der begyndte at arbejde med forebyg-gelse. De spurgte nemlig til, hvorfor de behandlere, der var så dybt engagerede i at redde mennesker op af floden, aldrig undrede sig over, hvordan de var endt der. "Fore-byggerne" ønskede at drage længere op ad floden for at se, om menneskene blev skub-bet i eller selv sprang, og for at afskærme (evt. ved at bygge et hegn) menneskene mod flodens farer. Jo større succes de kunne få i dette arbejde, jo mindre ville der blive at lave længere nede ad floden, hvor behandlerne stod. 

Antonovskys tilføjelse til denne metafor var, at mennesker ikke faldt i floden, men at floden var livets udgangspunkt. Det var en misforståelse, at eksperterne skulle eller overhovedet evnede at redde mennesker fra den flod, der symboliserede livet selv med al dens forurening, forgreninger, farlige strømme og lumske strømhvirvler. Intet men-neske stod sikkert på bredden. For alle var floden det liv, der blev budt dem. Spørgs-målet blev nu her for Antonovsky: Uanset hvor man befandt sig i floden, uanset om man befandt sig i de rolige vande, eller midt i de lumske strømme, så handlede det i bund og grund om at lære at svømme. Og det er netop heri den store forskel ligger. Mens behandlerne er de vidende eksperter, der hjælper mennesker op af floden, og "forebyggerne" er de vidende eksperter, der afskærmer floden, så ingen falder i, hen-vender sundhedsfremmerne sig direkte til mennesket og søger at vejlede det til at vække en allerede iboende eksisterende egenskab eller at tilegne sig en egenskab, der gør det lettere at "overleve livet": i Antonovskys flodmetafor symboliseret ved at lære mennesket at svømme. 

Herunder en skematisk oversigt over forskellene på behandling, forebyggelse og sund-hedsfremme: 

(Eget skema)